McCain opposes Senate resolution authorizing Syria strikes