Where was this photo taken?

Couples Walking on Beach at Sunset
Couples walking on beach at sunset in Ixtapa, Mexico.Danny Lehman / Corbis

Travel photo of the week: Feb. 15, 2007

Couples walking on beach at sunset in Ixtapa, Mexico.