NBC News Chief Pentagon Correspondent Jim Miklaszewski Retires

NBC News says farewell to Jim Miklaszewski, who is retiring after more than three decades with NBC News.